Algemene voorwaarden

1.AANBIEDINGEN

1.1 De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven in de webwinkel Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Tractor-Shop.nl in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. 

1.2 Tractor-Shop.nl garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW tarieven.2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

2.1. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Tractor-Shop.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Tractor-Shop.nl is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door Tractor-Shop.nl bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.


3. ZICHTTERMIJN/RETOURTERMIJN

3.1. Voor alle artikelen geldt een zichttermijn/retourtermijn van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.
3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen tevens betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te passen.
3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen (anders dan gepast), gebruikt of beschadigd zijn. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Verder mogen geen labels, prijskaarten etc. verwijderd worden. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Retourzending dient te geschieden in de originele verpakking. Niet- of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.
3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de TPG Post of expediteur. Indien het pakket door de TPG Post wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.
3.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Tractor-Shop.nl accepteert in dat opzicht een door de TPG Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.


4. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

4.1. Na het verstrijken van de zichttermijn, zoals genoemd onder 3.1, is de koopovereenkomst een feit.


5. LEVERING

5.1. Tractor-Shop.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
5.2. Als de klant niet binnen de zichttermijn schriftelijk reageert, wordt ervan uitgegaan dat het vervangende artikel aan het bestelde beantwoordt. Als het vervangende artikel niet voldoet, dan moet het artikel binnen 14 dagen worden geretourneerd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
5.3. De te betalen verzendkosten staan opgenomen in het besteloverzicht.


6. TRANSPORTRISICO

6.1. Tractor-Shop.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen, mits de goederen verzonden zijn met pakketpost. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw over op Tractor-Shop.nl, mits de goederen verzonden zijn met pakketpost.
6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Tractor-Shop.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
6.4. Bestellingen boven € 100,- worden verzekerd verzonden.


7. GARANTIE

7.1. Tractor-Shop.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties.
7.2. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel, na schriftelijk overleg met Tractor-Shop.nl voldoende gefrankeerd te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Tractor-Shop.nl zal in dat geval het artikel vervangen, dan wel herstellen, en de verzendkosten in redelijkheid vergoeden.
7.3 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, moet de klacht schriftelijk worden gemeld binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. De klacht is een beschrijving van geconstateerde gebreken en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Tractor-Shop.nl of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Tractor-Shop.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Voor overige gevallen gelden de bepalingen uit artikel 7.2.. 


8. BETALEN

8.1. Het is alleen mogelijk om via de keuzelijst in de winkelwagen (vooruit) te betalen


9. TERUGBETALINGEN

9.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Tractor-Shop.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. Terugbetalingen geschieden exclusief de eigen bijdrage van de klant in de verzendkosten.
9.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.


10. KLACHTENBEHANDELING

10.1. Tractor-Shop.nl onderschrijft de Algemene Voorwaarden voor de verkoop op afstand en per post die door de Thuiswinkel.org in overleg met de Consumentenbond zijn opgesteld.


11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
11.2. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.3. Tractor-Shop.nl, Zonnenbergstraat 10, 7384 DM WILP

©Wilp, januari 2008